top of page

Privacy policy

1.    Waarom deze privacy policy?    


1.1.    Dit is de privacy policy van iFLAG, eigenaar en aanbieder van het gelijknamige platform dat dient als intern meldkanaal voor klokkenluiders (het “iFLAG Platform”). Onze contact- en bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

 
1.2.    Wij nemen jouw privacy zeer ernstig. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door iFLAG via het iFLAG Platform. In deze privacy policy wordt onder meer uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen en welke rechten jij hebt, met wie we jouw gegevens kunnen delen etc. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren.
We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op het iFLAG Platform.
Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar contact@iflag.be. 


1.3.    Deze privacy policy is niet van toepassing op policies, verklaringen of de voorwaarden van derden, noch van eventuele andere tools, websites, plug-ins of applicaties dan die van iFLAG. 


1.4.    Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Wijzigingen zullen via het iFLAG Platform of op een andere manier (bv. per e-mail) bekend worden gemaakt. 


1.5.    Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de (Nederlandstalige) rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

2.    Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via iFLAG?


2.1.    Wij (iFLAG). Wij zijn in de regel de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw persoonsgegevens via het iFLAG Platform.


2.2.    Wat evenwel de verwerking van persoonsgegevens van klokkenluiders / melders of andere betrokken partijen in het kader van een melding via het iFLAG Platform betreffen, is iFLAG louter een verwerker. Zij verwerkt die deze gegevens in opdracht en ten behoeve van de klant / werkgever. De klant in kwestie is dan de verwerkingsverantwoordelijke. De klant bepaalt het doel en/of de middelen van deze gegevensverwerking. Wij verwerken desgevallend enkel op instructie van de klant. Bovendien heeft iFLAG geen toegang tot de inhoud van de meldingen die gebeuren via het iFLAG Platform. De inhoud van meldingen is versleuteld. Die zijn enkel raadpleegbaar door daartoe gemachtigde personen aangesteld door de klant en die beschikken over een unieke beveiligde sleutel.

3.    Hoe kan je ons contacteren?  


Rechtsvorm: VZW
Naam: Kurbsky
Zetel: Emile Maxlaan 27, 1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer (KBO):     0746.960.970
E-mail: contact@iflag.be  
Hyperlink website: https://www.iflag.be/ 

4.    Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe? 


4.1.    iFLAG verwerkt volgende gegevens van jou in het kader van het gebruik van het iFLAG Platform en onze diensten:

 • Van klanten (ondernemingen en hun vertegenwoordigers, medewerkers en gebruikers):

  • Naam van de onderneming of organisatie, zetel, adressen / vestigingen, ondernemingsnummers, BTW-nummers en/of andere ondernemingsgegevens.

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres / woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, logingegevens.

  • Elektronische gegevens in het kader van het gebruik van het iFLAG Platform: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem van de gebruiker of administrator, externe websites, bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten) en cookies, inloggegevens, gebruikers-ID, wachtwoorden etc.

  • Gegevens met betrekking tot de inschrijving op onze nieuwsbrief (indien van toepassing): e-mailadres, naam, voornaam, loggegevens (bij aanvaarding / akkoordverklaring van wettelijke documenten zoals algemene voorwaarden of deze privacy policy) etc.

  • Gegevens inzake klantenservice (persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je opmerkingen of klachten wil formuleren of ons een vraag wil stellen, onderwerp en inhoud van je berichten, opmerkingen, mededelingen (al dan niet via het iFLAG Platform).

  • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens (indien nodig).

 • Van of m.b.t. klokkenluiders / melders (waarvoor iFLAG enkel verwerker is):

  • Enkel indien u ervoor kiest om een melding niet anoniem te doen: identificatiegegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, contactgegevens.

  • Elektronische gegevens zoals apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem en logingegevens van personen die de meldingen ontvangen via het iFLAG Platform.

  • Eventuele andere persoonsgegevens die zelf worden meegedeeld in het kader van de melding.

  • Eventuele gevoelige gegevens (bv. meldingen i.v.m. mogelijke discriminaties op grond van gezondheidstoestand, politieke overtuiging, raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid), gezondheidsgegevens, gerechtelijke of strafrechtelijke gegevens die worden meegedeeld in het kader van de melding.

  • Eventuele persoonsgegevens van de betrokken partijen in het kader van de melding.

  • Audiobestanden, foto’s, beelden indien die worden gedeeld in het kader van de melding.

De persoonsgegevens van of m.b.t. klokkenluiders / melders worden enkel verwerkt door iFLAG via het iFLAG Platform indien en voor zover de klokkenluider / melder ervoor kiest om de melding op niet-anonieme wijze te doen waardoor de gemachtigde ontvanger van de melding de melder kan identificeren. iFLAG heeft geen toegang tot deze persoonsgegevens, de inhoud van meldingen noch van de gegevens van betrokken partijen in dit verband. Voormelde persoonsgegevens van of m.b.t. klokkenluiders / melders of andere betrokken partijen in het kader van de melding worden steeds geëncrypteerd. 
In de andere gevallen gebeuren meldingen via iFLAG steeds volledig anoniem en wordt enkel metadata verwerkt i.v.m. de melding. De anonimiteit van de melder en eventuele tussenkomende partijen wordt steeds gewaarborgd waardoor de gemachtigde ontvanger van de melding de melder niet kan identificeren.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van of m.b.t. klokkenluiders / melders of andere in het kader van de melding betrokken partijen is enkel de klant van iFLAG verantwoordelijk (zie ook artikel 2.2 hierboven). De klant bepaalt het doel en/of de middelen van deze verwerking. iFLAG verwerkt enkel op instructie en te behoeve van de klant en stelt daartoe het meldingsplatform ter beschikking.


4.2.    iFLAG verwerkt de gegevens rechtstreeks, als je klant bv. omdat je ze bezorgt aan iFLAG of ingeeft via het iFLAG Platform, dan wel onrechtstreeks. Voor wat betreft persoonsgegevens van klokkenluiders / melders of andere betrokken partijen betreffen, verwerkt iFLAG die gegevens via het iFLAG Platform in opdracht en op instructie van de klant, doch heeft geen toegang tot meldingen via het iFLAG Platform.
iFLAG kan jouw persoonsgegevens als klant ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je je registreert of inlogt op het iFLAG Platform, wanneer jij of jouw medewerkers / personeel het iFLAG Platform gebruiken, wanneer je contact opneemt met iFLAG of via het iFLAG Platform.

5.    Waarom en op basis van wat worden jouw gegevens verwerkt?
iFLAG verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 

5.1.    Contactname met klanten, inlichtingen, informatie:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je als potentiële klant, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en informatie te kunnen verschaffen over iFLAG, onze dienstverlening of andere met onze diensten of activiteiten gerelateerde informatie.
De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is gesteund zijn op de gerechtvaardigde belangen van iFLAG in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen of op de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met jou.
Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens, niet bezorgt dan is het mogelijk dat we jou niet (terug) kunnen contacteren, geen informatie kunnen geven, het iFLAG Platform niet ter beschikking kunnen stellen of geen diensten kunnen leveren aan jou. 

 

5.2.    Gebruik van het iFLAG Platform – user management - meldingskanaal
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan jou als klant of gebruiker aan te bieden en toegang te verschaffen tot het iFLAG Platform aan de gebruikers van jouw onderneming (ontvangers en melders), om jouw account en profiel en/of die van de gebruikers aan te maken, om onze contractuele relatie te beheren, om contact met jou op te nemen, jouw vragen of klachten te verwerken en jou de nodige informatie te verschaffen over het iFLAG Platform, de werking ervan, onze diensten, onze website, social media, of andere informatie met betrekking tot onze activiteiten, om jouw bevestigingse-mails te sturen, verwerkingen voor backoffice- of helpdeskdoeleinden, betalingen, administratie, facturatie (zo van toepassing), het bijhouden van de solvabiliteit en boekhouding. 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om te controleren of jouw gebruik van het iFLAG Platform in overeenstemming is met onze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
Wij verwerken jouw gegevens (of die van jouw bedrijf of organisatie) in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst of op grond van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die, in voorkomend geval, zwaarder wegen dan jouw (privacy)rechten (voor zover je redelijkerwijze kan verwachten dat de gegevensverwerking plaatsvindt voor de betrokken doeleinden en je hieromtrent geïnformeerd bent). 
Als je ons bepaalde informatie of gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die wij nodig hebben als onderdeel van de overeenkomst met jou, niet verstrekt, kunnen wij geen diensten aan jou verlenen of kunnen wij het iFLAG Platform niet ter beschikking stellen.
Wij verwerken de persoonsgegevens van klokkenluiders / melders of andere in het kader van een melding betrokken partijen in functie van de werking van het iFLAG Platform, nl. als meldingskanaal voor misstanden of wantoestanden in of i.v.m. het bedrijf van de klant door een klokkenluider / melder. Anonimiteit van de melding wordt gegarandeerd tenzij uitdrukkelijk wordt geopteerd voor een niet-anonieme melding (zie ook artikel 4.1 hierboven). iFLAG heeft geen toegang tot de inhoud van meldingen die enkel toegankelijk zijn voor door de klant gemachtigde ontvangers met een beveiligde en unieke sleutel. De persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van een melding via het iFLAG Platform worden in ieder geval voor geen enkele andere doeleinden gebruikt door iFLAG en enkel de klant is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens via het iFLAG Platform.

 

5.3.    Wij kunnen jouw gegevens verwerken om het iFLAG Platform en onze diensten te optimaliseren. We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om je gebruik van en toegang tot het iFLAG Platform en gerelateerde diensten te monitoren, de gewoontes van gebruikers te analyseren, verbeteringen of nieuwe functies te ontwikkelen om het iFLAG Platform te verbeteren, jouw navigatie en gebruikerservaring te optimaliseren en om aan marktonderzoek te doen. Voor zover mogelijk en wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op die manier kunnen worden bereikt, zal iFLAG enkel geaggregeerde gegevens (dit zijn gegevens die jou of jouw persoon niet kunnen identificeren of niet aan jou kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, in plaats van persoonsgegevens (die jou of jouw persoon wel kunnen identificeren).
 

5.4.    Direct marketing 
Indien je een bestaande klant van iFLAG bent, kan iFLAG jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële, promotionele of marketingdoeleinden (dit heet: direct marketing). Strikt persoonlijke communicatie, welkomstberichten en enquêtes of tevredenheidsonderzoeken vormen in principe geen direct marketing. 
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden steunt iFLAG zich op haar gerechtvaardigde belangen. Die wegen desgevallend zwaarder door op tegenover jouw (privacy)rechten.
Indien je echter geen bestaande klant van iFLAG bent, is jouw voorafgaande toestemming vereist voor ongevraagde commerciële berichten en/of verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor dergelijke doeleinden van direct marketing, heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden (zie ook artikel 8.3 hieronder). Hiervoor kan je contact opnemen met iFLAG: contact@iflag.be.  

 

5.5.    Het voorkomen van fraude of ander illegaal gebruik van het iFLAG Platform:
Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de toegang tot het iFLAG Platform te blokkeren of te ontzeggen aan jou of gebruikers die de overeenkomst, onze gebruiksvoorwaarden, het beleid of toepasselijke wetgeving schenden, en om actie te ondernemen of maatregelen te nemen lastens jou of andere gebruikers.

 

5.6.    Wij kunnen jouw gegevens verwerken voor andere rechtmatige (commerciële) doeleinden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals het optimaliseren van het iFLAG Platform, onze activiteiten en diensten, het genereren van geaggregeerde statistieken, het uitvoeren van marktanalyses, het toepassen van ons beleid en onze procedures, het verdedigen tegen claims of eisen, het beschermen van klokkenluiders / melders, onze gebruikers en klanten en hun rechten, en het beschermen van de rechten van derden, indien van toepassing.
 

5.7.    Wij kunnen jouw gegevens verwerken voor doorgifte aan derden zoals onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van iFLAG (zie ook artikel 6 hieronder) voor de uitvoering van de voorgaande punten.
 

5.8.    Naleving van de toepasselijke wetgeving:
Ten slotte kunnen wij jouw gegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals bv. de geldende wetgeving inzake bescherming van klokkenluiders) of aan verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties.

 

6.    Wie heeft toegang tot jouw gegevens (naast iFLAG)?


6.1.    Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in verband met het aanbieden van het iFLAG Platform, jouw gebruik ervan en de levering van onze diensten in dit verband. Het gaat bv. om onze platformbeheerder / IT-partner voor het beheer van het iFLAG Platform. 
iFLAG verifieert bij haar (sub)verwerkers of zij de nodige passende (beveiligings)maatregelen nemen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dit om jouw gegevens optimaal te beschermen. iFLAG sluit met deze verwerkers de nodige verwerkersovereenkomsten.

 

6.2.    Andere bedrijven kunnen jouw gegevens als klant (niet als klokkenluiders / melder, gemachtigde ontvanger of in het kader van een melding betrokken partij) ook verwerken in verband met onze diensten of activiteiten, zoals onze accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs, advocaten of andere dienstverleners.
 

6.3.     iFLAG zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de gevallen bepaald hierboven of indien opgelegd door dwingende wetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet namens of ten behoeve van iFLAG doen, maar daarvoor zelf verantwoordelijk zijn. Zo is enkel de klant / werkgever verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de meldingen via het iFLAG Platform (zie ook hierboven).
 

6.4.    Ten slotte kunnen wij wettelijk of naar aanleiding van een verzoek of bevel daartoe van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties verplicht zijn jouw gegevens aan hen of aan een derde partij door te geven.
 

6.5 .     Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien jouw gegevens zouden worden doorgegeven aan ondernemingen, organisaties of entiteiten in landen buiten de EER ten aanzien waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat die landen een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens, zal iFLAG ervoor zorgen dat (aanvullende) maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld de toepassing van door de Europese Commissie beschikbaar gestelde modelcontractbepalingen of andere maatregelen of waarborgen).

 

7.    Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 

7.1.    Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren, verzamelen of verwerken dan nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven onder artikel 5. Jouw identificatie-, elektronische of andere gebruikersgegevens (zie artikel 4 hierboven) worden bewaard zolang je gebruik maakt van het iFLAG Platform en de hieraan verbonden diensten in verband waarmee dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn op de opslag of verwerking daarvan of langere opslag of verwerking vereist is om onze belangen in een gerechtelijke procedure te verdedigen of tenzij er een ander specifiek gerechtvaardigd belang van iFLAG in dit verband is voor langere opslag of verwerking.
 

7.2.     De bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens kunnen variëren en zijn afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de geldende wettelijke verplichtingen. Zo zullen wij jouw gegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten maximaal 10 jaar na beëindiging van de (gebruikers)overeenkomst met jou bewaren (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten (indien van toepassing) zullen wij bv. 7 jaar moeten bewaren. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke wettelijke bewaartermijnen gelden. 
In ieder geval geldt steeds het algemeen principe dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij jouwpersoonsgegevens zo nodig wissen of anonimiseren.

 

7.3.    Voor de verwerking en bewaring van persoonsgegevens van klokkenluiders / melders, gemachtigde ontvangers of van andere betrokken partijen in het kader van een melding is de klant verantwoordelijk (niet iFLAG). De klant zal de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk voor het onderzoek en de afwikkeling (incl. een eventuele straf- of tuchtprocedure tegen de beklaagde of melder). De klokkenluider / melder of andere betrokken partij dient hiervoor de privacyverklaring(en) in dit verband van de klant / werkgever te raadplegen. iFLAG heeft geen toegang tot de inhoud van de meldingen via het iFLAG Platform. Enkel de daartoe gemachtigde ontvanger heeft toegang via een unieke beveiligde sleutel.

 

8.    Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?    
 

8.1.    Je hebt het als klant het recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens via het iFLAG Platform. Alle nodige informatie wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons te allen tijde verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. 
Klokkenluiders / melders of andere in het kader van de melding betrokken partijen dienen zich te richten tot de klant / werkgever. Dit geldt ook voor de andere rechten opgelijst in huidig artikel 8.

 

8.2.     Je hebt het recht om ons (als klant) te verzoeken tot:

 • toegang tot je gegevens.

Je kan gratis één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je extra kopieën vraagt, kunnen wij je een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten.

 • correctie van je gegevens (indien nodig);

 • het wissen van je persoonsgegevens ("recht om te worden vergeten") indien:

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor zij door ons werden verwerkt;

  • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;    

  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;    

  • de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zouden zijn verwerkt;

  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of    

  • de persoonsgegevens zouden zijn verwerkt in verband met een aanbod van onlinediensten aan kinderen.

 • Beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft in gevallen bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

8.3.     Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
Je hebt altijd en kosteloos het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing (zie artikel 5.3 hierboven). 

Dit kan eenvoudigweg door ons een e-mail te sturen: contact@iflag.be.

 
8.4.     Je hebt het recht op zgn. dataportabiliteit (dit is overdracht van jouw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit is alleen mogelijk indien de verwerking door ons is gebaseerd op jouw toestemming of de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen. 


8.5.    Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw toestemming is gebaseerd, heb je steeds het recht jouw toestemming in te trekken. 
Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw eerder gegeven toestemming voordat je de toestemming introk. 


8.6.    Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - T: +32(0)2 274 48 00 - E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht i.v.m. het iFLAG Platform en de via dit platform verwerkte persoonsgegevens kan je ook contact met ons opnemen (contact@iflag.be). 


8.7.    De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is altijd onderworpen aan de vereisten en voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG).


8.8.     Om jouw rechten uit te oefenen, kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan contact@iflag.be. Daarbij moet  je je identificeren. Indien wij enige reden hebben om aan jouw identiteit te twijfelen, kunnen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te controleren en te bevestigen. In het algemeen zullen wij om een kopie van jouw identiteitskaart vragen om na te gaan wie het verzoek indient. Je zorgt er best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.


8.9.    Indien je evenwel als klokkenluider / melder of andere betrokken partij in het kader van een melding via het iFLAG Platform jouw rechten wil uitoefenen (bv. tot inzage, verbetering of wissing) dan zal je je moeten richten aan de klant / verwerkingsverantwoordelijke. Elk verzoek in dit verband aan iFLAG zal iFLAG in ieder geval aan de klant / verwerkingsverantwoordelijke overmaken.

 

 

Vragen? Contacteer ons op: contact@iflag.be.  
 

bottom of page